หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ :
โดย : admin
อ่าน : 614
จันทร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านสระ เข้าร่วมอบรมตามโครงการ "การสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของบริษัทบ้านปู จำกัด มหาชน ซึ่งในครั้งนี้ทางบริษัทได้มอบเงินทุนสนับสนุนจัดจ้างครูชาวต่างชาติ ประจำปี 2561 ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณ คุณอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส ผู้แทนบริษัทบ้านปูจำกัด (มหาชน)และคณะ ที่เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนงบประมาณทางการบริหารสถานศึกษา และในครั้งนี้...ทางโรงเรียนได้เสนอโครงการที่จะพัฒนาโรงเรียนอย่่างยั่งยืนให้คณะกรรมการ บริษัทบ้านปูจำกัด(มหาชน) ได้รับทราบ และร่วมพิจารณางบประมาณ 
#ทางโรงเรียนบ้านสระ...ขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย