หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ :
โดย : admin
อ่าน : 276
อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

 ประกาศ โรงเรียนบ้านสระ
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
--------------------------------------------
                    ด้วยโรงเรียนบ้านสระ ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้  
                                                                                                                                                   
      ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
                        ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน  1  อัตรา 


      ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ (ให้โรงเรียนเป็นผู้กำหนดขอบข่ายภารกิจและหน้าที่เพิ่มเติม)
 ๑.๑  งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ E-Office
๑.๒  งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๑.๓  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล
การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
๑.๔  งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและ
ท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
๑.๕  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
อัตราค่าจ้าง    อัตราจ้าง   9,๐๐๐.-  บาท/เดือน  

ลักษณะการจ้าง  โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560


     ระยะเวลาการจ้าง   5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562  - เดือน กันยายน 2562
และจะจ้างต่อเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว
 
                   ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
                         ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
     ๒.๓  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 

.  การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน
                        ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
                        ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบ้านสระ ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 เมษายน   ๒๕62 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
     ๓.๒    หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                             ๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖  เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน  ๓  รูป
                             ๓.๒.๒  สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือสำเนาแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
          ๓.๒.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)  จำนวน  ๑  ฉบับ      
                             ๓.๒.๔  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  จำนวน  ๑  ฉบับ  
                             ๓.๒.๕  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
                             ๓.๒.๖  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ใบสำคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล  เป็นต้น   
                   เอกสารตามข้อ  ๓.๒.๒, ๓.๒.๓, ๓.๒.๔, และ ๓.๒.๖ ให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย    
และเอกสารที่เป็นฉบับสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ                                                              
                   ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
     คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ 24 เมษายน  2562   ณ  โรงเรียนบ้านสระ  และเครือข่าย facebook  โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน  หรือเว็บไซต์ http://www.sraschool.ac.th 
 ๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
      คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
  1. โดยการสอบข้อเขียน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  ความรู้ทั่วไปความสามารถ
ทางภาษาไทย ความสามารถในภาระงาน ความสามารถในการคิด และความรู้ทางคอมพิวเตอร์  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
  1. โดยการสอบปฏิบัติงาน /สอบสัมภาษณ์  ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  คะแนนเต็ม  50 คะแนน                                                                                                                                
                    ๖.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
     คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก  ในวันที่  26 เมษายน  2562  ตามตารางคัดเลือก ดังนี้
วันที่ เวลา วิชาที่สอบ วิธีการคัดเลือก หมายเหตุ
วันศุกร์ที่  26 เมษายน  ๒๕62 ๐๙.๐๐ – ๑1.00 น.
 
๑3.๐๐ น. เป็นต้นไป
ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย
ภารกิจและหน้าที่ (100 คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
( 50 คะแนน)
สอบข้อเขียน
 
สอบสัมภาษณ์
 
สถานที่จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 
 
                    ๗.  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของ
คะแนนเต็มโดยจัดเรียงลำดับคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า  หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่
ในลำดับที่ดีกว่า
                   ๘.  การประกาศผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
                        โรงเรียนบ้านสระจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  27 เมษายน ๒๕62
 ณ  โรงเรียนสระ  และเครือข่าย facebook  โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน  หรือ
 เว็บไซต์ http://www.sraschool.ac.th
                  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้าง ตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครโดยจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันใหม่  หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือโรงเรียนบ้านสระเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นการเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  1. ผู้นั้นขาดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
  2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด
  3. ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว
  4. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์
  5. ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได้
๙.  การจัดจ้าง
     ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างตามลำดับที่ของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่ากับ
จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  ทั้งนี้  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จะไม่ปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ใด ๆ ทั้งสิ้น
                        อนึ่ง  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณา
จัดจ้าง หรือยกเลิกคำสั่งหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๙   เมษายน  ๒๕๖๒
 
                                                                                
                                                                        (นายจักรพันธ์   ภาชนะ)
                                                                       ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสระกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสระ  ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
       (แนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ลงวันที่  9  เมษายน  2562 )
 
1. ประกาศรับสมัคร  
ภายในวันที่ 9  เมษายน  2562
2. รับสมัคร  
วันพุธ ที่ 17 – วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  
ภายในวันพุธที่  24 เมษายน 2562
 
4. สอบข้อเขียน
    -  ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย
       ภารกิจและหน้าที่  (09.00 น. – 11.00 น.)
    สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่  26 เมษายน 2562
    -  ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (13.00 น.)
5. ประกาศผลการคัดเลือก  
ภายในวันเสาร์ที่ 27  เมษายน 2562
 
6. ดำเนินจัดจ้างธุรการโรงเรียน
 
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม  2562
 
 
   
 
 
หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้าสระ
อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสระ  ลงวันที่ 9  เมษายน 2562)
 
***************************************************************
 
ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
          1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
          2. ความสามารถด้านตัวเลข
          3. ความสามารถด้านภาษาไทย
          4. ความสามารถด้านเหตุผล
          5. ความรู้ ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
          6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร โดยประเมินจาก
          1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
          2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
          3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
          4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
          5. เจตคติและอุดมการณ์
 
 
***************************************************************
 
 
 
 
  
องค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านสระ
อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
***************************************************************
 
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
 
ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา การสื่อสาร
3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและกิริยาอาการ แสดงออกทางด้านอารมณ์
4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
5 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจาก เจตคติและอุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพ